Privacy Statement AVG/GDPR

PRIVACY STATEMENT Stichting Ruiterweekend Gehandicapten
17 januari 2018
Privacy ‘Statement’

Stichting Ruiterweekend Gehandicapten hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Ruiterweekend Gehandicapten houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Stichting Ruiterweekend Gehandicapten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement, vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Ruiterweekend Gehandicapten
Kievitlaan 34
3738 ET Maartensdijk
tel. 0346 – 213079
info@ruiterweekendsrg.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Ruiterweekend Gehandicapten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval;
 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres;
Medische gegevens van ruiter;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in een kader van een politieonderzoek. Als deze (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn
Uw gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel de alle persoonsgegevens , speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog analoog bewaard door het secretariaat, voor het organiseren van een reünie of om te zorgen dat bij her inschrijving (binnen 2 jaar) niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. De speciale en aanvullende gegevens worden na 6 maanden vernietigd. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Ruiterweekend Gehandicapten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Waar Slapen

Waar Slapen we?

Tijdens het ruiterweekend slapen we bij

Van der Valk Hotel Leusden
Philipsstraat 18, 3833 LC Leusden

Dit jaar zijn we te gast bij het Van der Valk Hotel Leusden. Een hotel dat van alle gemakken is voorzien.

Het hotel ligt ca. 11 km. van de manege.

Waar is het?

Waar is het?

Het ruiterweekend wordt verreden bij:

 Stal Groenendaal 
Zevenhuizerstraat 154, 3751 LD Bunschoten

Algemene Bepaling

Algemene bepaling

 • Opgave voor dit ruiterweekend is mogelijk via het inschrijfformulier (het formulier staat ook op www.ruiterweekendsrg.nl) dat voor 1 April a.s. aanwezig moet zijn op het secretariaat.
 • Het startgeld en de andere in rekening gebrachte kosten dienen binnen de gestelde betalingstermijn aanwezig te zijn op IBAN nr. NL38RABO0377841919 van de Rabobank Amersfoort, t.n.v. Stichting Ruiterweekend Gehandicapten. (Voor buitenland: BIC nr. RABONL2U)
 • Bij betaling moet duidelijk vermeld zijn:
  • Naam Ruiter/Amazone
  • Nummer van de nota
 • Deelnemers dienen zich minimaal 1 uur voor aanvang te melden bij het secretariaat voor:
  • Het tonen van een geldig vaccinatiebewijs als u uw eigen privé-/manegepaard/-pony meeneemt. (Het ontbreken hiervan heeft helaas uitsluiting ten gevolge.)
  • Het in ontvangst nemen van richtlijnen betreffende maaltijden en overnachting.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen, welke deelnemers, begeleiders, publiek, paard/pony en/of materiaal mochten overkomen of veroorzaken. Ook voor gemis van goederen stelt de organisatie zich niet aansprakelijk.
 • Zorgt u ook voor eigen E.H.B.O spullen voor uw meegebrachte paard / pony!!!  De organisatie houdt zich het recht, om een dierenarts in te schakelen indien zij het nodig acht. Dit gebeurt op kosten van vereniging / eigenaar van het betreffende paard.
 • De beslissing van de jury is bindend
 • In alle niet voorziene gevallen beslist de organisatie.
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens het rijden een goedgekeurde veiligheidscap met driepunts kinband te dragen met CE nr. 1384.
 • Voor gebruik van alcohol tijdens het weekend door deelnemers en begeleiders is de organisatie niet verantwoordelijk. Er wordt van de begeleiding verwacht dat zij dit in goede banen leiden.
 • De verantwoordelijkheid van inname van medicatie en/of het naleven van gezond gedrag i.v.m. een eventuele aandoening, is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of begeleider.